remember man that dust thou art and unto dust shalt thou return

A ven­it toam­na, acopera-mi ini­ma cu ceva, cu umbra unui copac, sau mai bine, cu umbra ta.” Vad eu lumea difer­it oare, ma intreb retoric, priv­in­­du-mi reflex­ia oglin­di­ta din vas­tul infinit al luci­u­lui din univers. Prob­a­bil ca nu, aceeasi ochi ce ii privesc in oglindire, privesc inapoi la mine si sun­tem doi, dar ace­lasi unul, […]